خشكَه دَریا ای دَه ـــ دِ دیلم پورَه                 زَمونَه   خَیلی  بَمن  نَ   ناجورَه

رَفِقون سنگَ دَداری ویندَرَه؟                        اَناری  گلَیْ   تفاری   ویندَرَه؟

خَیلی وَقتَه ك نسا كو نشتیمَه                   چَكه دیلی نَ ای یا كو نشتیمَه

خشكَه دَریا خَیلی وَقته غَم دارم                دیلی كو ای دنیا سورَه زَم دارم

خشكَه دَریا چِِمَه سَر وَش گِتَشَه                بِ آرَس دومَنی آتَش گِتَشَه


سا گولَه سَر دِ گاوالََك پِنِرا                          شونَه اون تالشَه خلِه دَنِرا


قَدیمَه اَلالَه جاری ویندَه را ؟                       چَمَه گیریَه  كورباری  ویندَه را؟

خشكَه دَریا ام غَمی نَ چبْكرم                   كَیْنی بی شادیَ رَختی دَكَرم    

ای دَ ـــ دِ غَم اومَه من اَفچیر آبَه                هَنی آوَیْنه دیلم شَه پیر آبَه 

خشكَه دَریا ای سینَه غَم دارم اَز               فَقَط ایگلَه  لََلََه ژَن كَم دارم اَز   

خشكَه دَریا بو گَفیمْ گوش آكَری                 بو دیلی آتَشی خاموش آكَری

تَشتی شی بَرگنیمَه خَنِستیمه                دِ چرا دَفَرسی اَز كی اِستیمَه 

خشكَه دَریا ت چمن بهاریرَه                       ت چمن سیستَه دیلی قَراریرَه

منبع:وبلاگ ویژه شاندرمن/سیدمومن منفرد/
ادامه مطلب
تاریخ : 1392/07/7 | 09:26 | نویسنده : رضا طاهری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.